Гоо сайхан

1022 бараа олдсоноос 1-9

бичлэг нэг хуудсанд
Буурахаар эрэмбэлэх